Primaria

  Modele de cerere

  Model de cerere privind accesul la informaţiile oficiale

   

  Către ___________________________________

  (Denumirea autorităţii sau instituţiei)

  Dlui/Dnei ________________________________

   

  De la ___________________________________

   

  __________________________________

   

  În conformitate cu Legea privind accesul la informaţie, vă solicit

  următoarele informaţii/documente:

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

   

  Indicaţi varianta în care doriţi să primiţi informaţiile:

  a) mă satisface o expunere verbală;

  b) voi examina documentul la sediul instituţiei;

  c) solicit unele copii;

  d) solicit copia traducerii documentului în limba (indicaţi) _______;

  e) solicit imprimarea documentului pe dischetă ______, pe casetă video ____,

  pe casetă audio ________;

  f) alte forme (indicaţi)_________.

   

  Vă rog să-mi expediaţi documentele solicitate:

  pe adresa: ______________________________________________ sau

  pe adresa electronică (e-mail): ______________________________ sau

  fax: _________________

   

   

   

  Data _______ Semnătura ____________

   

  CERERE DE AUTORIZAŢIE

   

  DOMNULE PRIMAR,

   

  Subsemnatul(a) _____________________________________________reprezentand                            societatea  cu           /  întreprinderea
   răspundere limitată   / individuală                                                                                                               

  cu numărul de indentificare  şi cod fiscal ______________                                              rog a aproba

  eliberarea autorizatiei de functionare a unitatii comerciale sau prestări servicii situata in                        

                                                                                                                                                

  cu suprafaţa comercială                                                          

  Unitatea va avea urmatorul profil (se indica dacă solicită să comercializeze băuturi alcoolice şi

  tutun după caz)___________________________________________________               
  ________________________________________________                                                        

  Date pentru contact (telefonul) :_______________________________________________

  Anexez alaturat urmatoarele documente:  ( în copie)

  - certificat de înregistrare a întreprinderii;
  - certificat de proprietate asupra imobilului nelocativ;
  - process-verbal de recepţie finală(pentru unităţile amplaste în locuri noi  date în exploatare);
  - autorizaţie sanitară (veterinară după caz);
  - contract de locaţiune;
  - contract servicii comunale;
  - programul de lucru ;

   - contract de arendă funciară sau titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren;

   - certificatul de conferire a categoriei(pentru alimentaţia publică)

  - licenţa (după caz)

   

  Data ___________                                                      Semnatura                                                                             

   

            DOMNULUI PRIMAR AL PRIMĂRIEI ORAŞULUI 

   

  CERERE DE PATENTĂ

   

  DOMNULE PRIMAR,

   

  Subsemnatul(a)                                                                 deţinatorul (ea) buletinului

  de identitate (seria şi numărul)                                                                                                                    

  cod personal                                                   cu domicilui                                                                

     rog a aproba eliberatea autorizatiei de functionare a unitatii comerciale sau prestări servicii în

  baza patentei de intreprinzător  pe adresa   :            

                                                                                                                                               

  cu suprafaţa                                                     pe perioada                                                              

  Unitatea va avea  urmatorul profil :
                                                                                                                                                          

  Date pentru contact (telefonul)                                                                                                          

  Anexez alaturat urmatoarele documente:  ( în copie)

  • autorizaţie sanitară (pentru produse alimentare şi servicii sociale);
   - contract  de locaţiune ;
   - buletinul de identitate ;
  •   programul de lucru

   

                  Data ___________                                                      Semnatura                                                                             

   

  DOMNULUI PRIMAR AL PRIMĂRIEI ORAŞULUI 

  CERERE DE PRELUNGIRE A AUTORIZAŢIEI

   

   DOMNULE PRIMAR,

  Subsemnatul(a) _____________________________________________reprezentand                            societatea  cu           /  întreprinderea
   răspundere limitată   / individuală                                                                                                                 

  cu  sediul în                                                                                                                                         

  cu numărul de indentificare  şi cod fiscal ______________                                              rog a aproba

  prelungirea autorizatiei de functionare a unitatii comerciale sau prestări servicii situata pe adresa

                                                                                                                                                

  cu suprafaţa comercială                                                          

  Unitatea are urmatorul profil ( pentru produse alimentare se indică dacă se solicita comercializarea băuturilor alcoolice şi tutun)

  ___________________________________________________                                                  
  _________________________________________________                                                      

  Date pentru contact (telefonul) ____________________________________________

  Anexez alaturat urmatoarele documente:  ( în copie)

  -  autorizaţie sanitară (veterinară după caz);
  - contract de locaţiune ( valabil) sau documentele ce confirmă proprietatea privată ;

  - programul de lucru ;

  - certificat de conferire a categoriei (pentru alimentaţia publică)

  - contract de arendă funciară ;

  - originalul autorizaţiei cu termenul expirat;

  - contract  servicii comunale ;

   

  Data ___________                                                      Semnatura      

  CERERE

  PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

   

  Către

  Consiliul judeţean ___________________________

   

                 municipiului

  Primăria oraşului ___________________________________

                 satului, comunei

   

   

  Subsemnatul (1) ________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  cu domiciliul (2)          în judeţul ________________________________

              sediul               municipiul

   

  oraşul_________________ sectorul______________ cod poştal__________

  comuna                                     satul

   

  strada___________nr.____bloc______sc._________et.________ap._______

   

  solicit eliberarea în conformitate cu  prevederile Regulamentului privind certificatul de  urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării  construcţiilor şi amenajărilor, aprobat  prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.360 din 18 aprilie 1997, a certificatului de urbanism pentru terenul şi construcţiile situate

   

  în judeţul _____________oraşul________________ sectorul _________________

  municipiul                         comuna                               satul

   

  cod poştal_______________ strada__________________ nr. ____________

   

  nr.fişei cadastrale (3) ____________________________________________

  nr.fişei funciare

   

  nr.topografic al parcelei __________________________________________

   

  sau identificat prin (4)____________________________________________

  ______________________________________________________________

   

  Certificatul de urbanism este necesar pentru (5) ____________________________________

  ___________________________________________________________________________

   

  Suprafaţa terenului pentru care se solicită certificatul de urbanism  este de _____________m2.

   

  Declar pe proprie răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sînt exacte.

   

  Data________2010__                                                          Semnătura

   

  NOTĂ.

  Plata pentru  emiterea certificatului de urbanism se stabileşte  de către personalul de specialitate autorizat. Chitanţa de plată a plăţii se anexează la cerere.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  (1) Numele şi  prenumele  solicitantului:  persoana fizică sau reprezentantul organizaţiei (firmei), cu  precizarea denumirii organizaţiei (firmei) şi funcţiei solicitantului în cadrul acesteia.

  (2) Pentru persoana fizică se completează cu datele privind domiciliul acesteia, iar pentru reprezentantul organizaţiei (firmei)  - cu datele privind sediul acesteia.

  (3) Se completează cu numărul fişei cadastrale sau  numărul fişei funciare şi  cu  numărul topografic al parcelei din planul cadastral eliberat, la cererea solicitantului, de către organul corespunzător, în raza căruia se găseşte amplasamentul pentru care se solicită certificatul de urbanism.

  În lipsa acestora, se completează cu numărul de ordine al posesorului şi cu suprafaţa de teren, înscrise în registrul cadastral.

  (4) În cazul  în  care terenul nu poate fi  identificat  prin  fişa cadastrală/fişa funciară, se completează prin:

  descrierea poziţiei terenului prin repere identificabile, sau   ridicare topografică, sau  plan de situaţie, sau

  act doveditor de impunere fiscală care să conţină identificarea poziţiei terenului, sau  studii şi planuri urbanistice anexate.

  (5) Se completează tipurile de lucrări conform literelor a) pînă la h) sau operaţiunile imobiliare de la literele i) şi j), după cum urmează:

  a) lucrări de  construire,  reconstruire, consolidare,  modificare, extindere sau reparare a construcţiilor;

  b) lucrări de construire, reparare, protejare, conservare, precum şi orice alte lucrări ce urmează a fi efectuate la construcţii reprezentînd monumente  şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, inclusiv cele din zonele de protecţie ale acestora;

  c) lucrări de  construire,  reconstruire,  consolidare,modificare, extindere sau reparare a căilor de comunicaţie, dotărilor tehnico-edilitare subterane şi supraterane, inclusiv a branşamentelor, împrejmuirilor şi mobilierului urban, amenajărilor de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;

  d) foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi  ridicărilor topografice, exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări;

  e) construcţii provizorii de şantier;

  f) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote;

  g) lucrări cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame;

  h) lucrări de  construire, reparare, protejare, conservare ce ţin de protecţia mediului înconjurător;

  i) vînzări, cumpărări, concesionări, împărţiri;

  j) alte scopuri.

  Pentru literele  a)  pînă la h) se vor preciza  destinaţia,  mărimea şi/sau capacitatea.