Primaria

  Certificate

   

  Înregistrarea naşterii

  Declaraţia de naştere

  Obligaţia de a declara naşterea copilului o au părinţii sau  unul dintre ei.

  În cazul imposibilităţii prezentării personale a părinţilor, declaraţia de naştere se face de către:

  •     rudele părinţilor;
  •     o persoană împuternicită de părinţii copilului;
  •     administraţia unităţii sanitare în care s-a produs naşterea sau în care se află copilul;
  •     autoritatea tutelară.

  Termenul depunerii declaraţiei de naştere

  Termenul acordat pentru declararea naşterii şi înregistrarea actului de stare civilă este de cel mult 3 luni din ziua naşterii copilului.

  ! Atenţie:

  În conformitate cu prevederile art. 184/1 a Codului cu privire la contravenţii administrative, nerespectarea fără motiv întemeiat de către părinţi sau  persoanele care îi înlocuiesc a termenului de depunere a declaraţiei cu privire la naştere - atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi în mărime de  la  zece la cincizeci de unităţi convenţionale.

  ! Atenţie:

  Persoana care a găsit un copil abandonat este obligată să anunţe în termen de 24 de ore poliţia şi să prezinte copilul cu toate obiectele şi înscrisurile aflate asupra lui.

  Locul depunerii declaraţiei de naştere

  Declaraţia privind înregistrarea naşterii poate fi depusă:

  •     la Oficiul stare civilă  în a cărui rază teritorială s-a produs naşterea sau îşi au domiciliul părinţii copilului;
  •     la primăria localităţii în raza căreia s-a produs naşterea sau îşi au domiciliul părinţii copilului;
  •     la Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova în cazul cînd naşterea s-a produs peste hotarele ţării.

  Începînd cu anul 2008 dispuneţi de posibilitatea de a obţine certificatul de naştere a copilului Dumneavoastră pînă la momentul externării din instituţia medicală!

  În acest scop urmează să apelaţi la Biroul specializat de înregistrare a actelor de stare civilă în cadrul instituţiilor medico-sanitare în care s-a produs naşterea.

  Documente ce se prezintă la înregistrarea naşterii

  Pentru înregistrarea naşterii sunt necesare umătoarele acte :

  •     declaraţia despre naştere;
  •     certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc naşterea;
  •     actele de identitate a părinţilor sau a unuia dintre ei;
  •     certificatul de căsătorie a părinţilor,

  şi după caz:

  •     declaraţia privind stabilirea paternităţii, în cazul cînd părinţii nu se află în  căsătorie;
  •     cererea mamei solitare privind înscrierea datelor despre tată, în cazul cînd mama este necăsătorită;    
  •     certificatul de divorţ, dacă din momentul desfacerii căsătoriei pînă la naşterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile;
  •     certificatul de deces al soţului, dacă din momentul decesului pînă la naşterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile;
  •     actul de identitate a solicitantului.

  În cazuri speciale se depun următoarele acte:

  •     proces-verbal, privind înregistrarea naşterii unui copil găsit sau abandonat;
  •     hotărîrea judecătorească privind stabilirea faptului naşterii copilului de către o femeie concretă.

  informaţii detaliate veţi găsi la http://www.starecivila.gov.md/pages/nastere


  Înregistrarea căsătoriei

  Informaţii generale

   Divorţul reprezintă o procedură de desfacere a căsătoriei în mod legal, atunci cînd continuarea acesteia a devenit imposibilă din motive temeinice, pentru cel (cei) care cere desfacerea.

   Căsătoria poate fi desfăcută prin două modalităţi: 

  • administrativă – la oficiile stare civilă, în baza declaraţiei comune a soţilor sau a cererii unuia din soţi;
  • judecătorească – la instanţa judecătorească, dacă soţii au copii minori comuni sau există litigii privind partajul averii ori întreţinerea soţului inapt de muncă.

  Înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei

  Înregistrarea actului de divorţ în temeiul declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei are loc  în cazul în care soţii nu au copii minori comuni ( inclusiv, adoptaţi în comun), nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă.

  În cazul în care unul din soţi nu are posibilitate de a se prezenta personal la oficiul stare civilă, în vederea depunerii declaraţiei comune, manifestarea lui de voinţă poate fi expusă într-o declaraţie separată, semnătura căruia va fi autentificată în modul stabilit de legislaţie.

  Divorţul se înregistrează în prezenţa ambilor sau a unuia dintre soţi, la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei. Absenţa nemotivată a unuia dintre soţi la înregistrarea divorţului nu împiedică desfacerea căsătoriei.

  Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorţ.

  La depunea declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei este necesar să prezentaţi următoarele acte:

  • cerere privind desfacerea căsătoriei în baza declaraţiei comune a soţilor (F-19D) Download in Adobe PDF
  • actele de identitate;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificatul de la locul de trai, eliberat de una din instituţiile de exploatare a locuinţelor (cooperativa de construcţie a locuinţelor, asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate sau întreprinderea municipală (orăşenească) de gestionare a fondului locativ) sau de primăria satului, comunei sau oraşului - prin care se confirmă că soţii nu au copii minori comuni şi/sau declaraţia pe proprie răspundere că nu au copii minori comuni;
  • confirmarea achitării taxei de stat – 100 lei (se prezintă în ziua înregistrării divorţului);
  • confirmarea achitării serviciilor prestate de oficiu stare civilă – 100 lei separat pentru fiecare din soţi.

  Declaraţia comună a soţilor privind desfacerea căsătoriei se depune la Oficiul stare civilă

  • în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi;
  • la care a fost înregistrat actul de căsătorie.

  Înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei unuia dintre soţi privind desfacerea căsătoriei

  Temei pentru înregistrarea actului de divorţ constituie declaraţia unuia dintre soţi, în cazul în care există:

  • hotărîrea judecătorească pe numele celuilalt soţ precum că acesta este:
   • declarat incapabil;
   • declarat dispărut;
  • sentinţa judecătorească (emisă posterior data încheierii căsătoriei) pe numele celuilalt soţ precum că acesta este condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.

  Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorţ.

  Pentru înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei unuia dintre soţi este necesar să prezentaţi următoarele acte:

  • declaraţia unuia dintre soţi privind divorţul;
  • actul de identitate;
  • hotărîrea (sentinţa) judecătorească - dacă celălalt soţ este:
   • declarat incapabil;
   • declarat dispărut;
   • condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani;
  • certificatul de căsătorie sau extrasul de pe actul de căsătorie - pentru cazurile cînd   certificatul este pierdut.

  Înregistrarea actului de divorţ se efectuează la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei respective.

  Pentru a solicita desfacerea căsătoriei în baza declaraţiei unuia dintre soţi actului de divorţ vă puteţi adresa la  Oficiul stare civilă

  • în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi;
  • la care a fost înregistrat actul de căsătorie

  Înregistrarea actului de divorţ în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti privind desfacerea căsătoriei

  Înregistrarea actului de divorţ în baza hotărîrii judecătoreşti constituie o modalitate de desfacere a căsătoriei pe calea judecătorească, cu înregistrarea ulterioară a actului de divorţ la oficiu stare civilă.

  Instanţa judecătorească examinează cereri de desfacere a căsătoriei în cazurile în care soţii au copii minori comuni (inclusiv, adoptaţi), există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă.

  Căsătoria se consideră desfăcută la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă şi irevocabilă.

  Pentru completarea actului de divorţ este necesar să prezentaţi următoarele acte:

  • cerere privind desfacerea căsătoriei în baza hotărîrii judecătoreşti (F-18) Download in Adobe PDF
  • hotărîrea instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei, în cazul în care     actul de divorţ nu a fost întocmit anterior;
  • actul de identitate;
  • confirmarea achitării taxei de stat, stabilită de instanţa de judecată pentru fiecare soţ;
  • confirmarea achitării serviciilor pentru completarea actului.

  Înregistrarea actului de divorţ se va efectua gratuit în termen de 3 zile de la data primirii copiei hotărîrii judecătoreşti de către OSC*.

  Completarea actului de divorţ în temeiul hotărîrii judecătoreşti se va efectua în ziua adresării şi costă 100 lei separat pentru fiecare din soţi*.

   *  În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

  Pentru înregistrarea  actului de divorţ sau completarea acestuia vă puteţi adresa  la  Oficiul stare civilă în a cărui raza teritorială se află instanţa de judecată  care a emis hotărîre privind desfacerea căsătoriei.

  Înlesniri* 

  Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate următoarele categorii de solicitanţi*:

  • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
  • participanţii la al II-lea război mondial;
  • pensionarii de vîrstă;
  • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
  • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
  • cetăţenii Republicii Moldova care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii Moldova - 50 % din costul total al serviciului.

  *În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008).

  Servicii complimentare* 

   La solicitarea serviciului privind desfacerea căsătoriei puteţi beneficia concomitent de următoarele servicii complimentare:

  informaţii detaliate veţi găsi la http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/divort-inregistrarea


  Înregistrarea divorţului

  Informaţii generale

   Divorţul reprezintă o procedură de desfacere a căsătoriei în mod legal, atunci cînd continuarea acesteia a devenit imposibilă din motive temeinice, pentru cel (cei) care cere desfacerea.

   Căsătoria poate fi desfăcută prin două modalităţi:

  • administrativă – la oficiile stare civilă, în baza declaraţiei comune a soţilor sau a cererii unuia din soţi;
  • judecătorească – la instanţa judecătorească, dacă soţii au copii minori comuni sau există litigii privind partajul averii ori întreţinerea soţului inapt de muncă.

  Înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei

   Înregistrarea actului de divorţ în temeiul declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei are loc  în cazul în care soţii nu au copii minori comuni ( inclusiv, adoptaţi în comun), nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă.

   În cazul în care unul din soţi nu are posibilitate de a se prezenta personal la oficiul stare civilă, în vederea depunerii declaraţiei comune, manifestarea lui de voinţă poate fi expusă într-o declaraţie separată, semnătura căruia va fi autentificată în modul stabilit de legislaţie.

   Divorţul se înregistrează în prezenţa ambilor sau a unuia dintre soţi, la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei. Absenţa nemotivată a unuia dintre soţi la înregistrarea divorţului nu împiedică desfacerea căsătoriei.

  Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorţ.

  La depunea declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei este necesar să prezentaţi următoarele acte: 

  • cerere privind desfacerea căsătoriei în baza declaraţiei comune a soţilor (F-19D) Download in Adobe PDF
  • actele de identitate;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificatul de la locul de trai, eliberat de una din instituţiile de exploatare a locuinţelor (cooperativa de construcţie a locuinţelor, asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate sau întreprinderea municipală (orăşenească) de gestionare a fondului locativ) sau de primăria satului, comunei sau oraşului - prin care se confirmă că soţii nu au copii minori comuni şi/sau declaraţia pe proprie răspundere că nu au copii minori comuni;
  • confirmarea achitării taxei de stat – 100 lei (se prezintă în ziua înregistrării divorţului);
  • confirmarea achitării serviciilor prestate de oficiu stare civilă – 100 lei separat pentru fiecare din soţi.

   Declaraţia comună a soţilor privind desfacerea căsătoriei se depune la Oficiul stare civilă

  în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi;

  • la care a fost înregistrat actul de căsătorie.

   Înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei unuia dintre soţi privind desfacerea căsătoriei

   Temei pentru înregistrarea actului de divorţ constituie declaraţia unuia dintre soţi, în cazul în care există:

  • hotărîrea judecătorească pe numele celuilalt soţ precum că acesta este:
   • declarat incapabil;
   • declarat dispărut;
  • sentinţa judecătorească (emisă posterior data încheierii căsătoriei) pe numele celuilalt soţ precum că acesta este condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.

  Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorţ.

  Pentru înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei unuia dintre soţi este necesar să prezentaţi următoarele acte:

  • declaraţia unuia dintre soţi privind divorţul;
  • actul de identitate;
  • hotărîrea (sentinţa) judecătorească - dacă celălalt soţ este:
   • declarat incapabil;
   • declarat dispărut;
   • condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani;
  • certificatul de căsătorie sau extrasul de pe actul de căsătorie - pentru cazurile cînd   certificatul este pierdut.

  Înregistrarea actului de divorţ se efectuează la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei respective.

  Pentru a solicita desfacerea căsătoriei în baza declaraţiei unuia dintre soţi actului de divorţ vă puteţi adresa la  Oficiul stare civilă

  • în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi;
  • la care a fost înregistrat actul de căsătorie

  Înregistrarea actului de divorţ în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti privind desfacerea căsătoriei

  Înregistrarea actului de divorţ în baza hotărîrii judecătoreşti constituie o modalitate de desfacere a căsătoriei pe calea judecătorească, cu înregistrarea ulterioară a actului de divorţ la oficiu stare civilă.

  Instanţa judecătorească examinează cereri de desfacere a căsătoriei în cazurile în care soţii au copii minori comuni (inclusiv, adoptaţi), există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă.

  Căsătoria se consideră desfăcută la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă şi irevocabilă.

  Pentru completarea actului de divorţ este necesar să prezentaţi următoarele acte:

  • cerere privind desfacerea căsătoriei în baza hotărîrii judecătoreşti (F-18) Download in Adobe PDF
  • hotărîrea instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei, în cazul în care     actul de divorţ nu a fost întocmit anterior;
  • actul de identitate;
  • confirmarea achitării taxei de stat, stabilită de instanţa de judecată pentru fiecare soţ;
  • confirmarea achitării serviciilor pentru completarea actului.

  Înregistrarea actului de divorţ se va efectua gratuit în termen de 3 zile de la data primirii copiei hotărîrii judecătoreşti de către OSC*.

  Completarea actului de divorţ în temeiul hotărîrii judecătoreşti se va efectua în ziua adresării şi costă 100 lei separat pentru fiecare din soţi*.

  *  În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

  Pentru înregistrarea  actului de divorţ sau completarea acestuia vă puteţi adresa  la  Oficiul stare civilă în a cărui raza teritorială se află instanţa de judecată  care a emis hotărîre privind desfacerea căsătoriei.

   Înlesniri* 

  Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate următoarele categorii de solicitanţi*:

  • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
  • participanţii la al II-lea război mondial;
  • pensionarii de vîrstă;
  • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
  • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
  • cetăţenii Republicii Moldova care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii Moldova - 50 % din costul total al serviciului.

  *În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008).

  Servicii complimentare* 

  La solicitarea serviciului privind desfacerea căsătoriei puteţi beneficia concomitent de următoarele servicii complimentare:

  informaţii detaliate veţi găsi la http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/divort-inregistrarea


  Schimbarea numelui/prenumelui

  Informaţii generale

  Numele şi prenumele constituie atributele de bază prin care se identifică în societate persoana concretă şi care se înscriu în mod obligatoriu în actele de stare civilă, precum şi în alte acte oficiale conform legislaţiei naţionale.

  Numele şi/sau prenumele pot fi schimbate pe cale administrativă, prin adoptarea concluziei de către oficiul stare civilă, care se aprobă de către Serviciul Stare Civilă.

  Numele şi/sau prenumele pot fi schimbate în baza următoarelor motive:

  • pronunţarea dificilă, dacă acestea sînt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum şi dacă au fost transformate (schimonosite)prin traducere;
  • dorinţa de a avea numele şi/sau prenumele corespunzător naţionalităţii solicitantului;
  • solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui dublu;
  • dorinţa persoanei de a avea acelaşi nume de familie ca şi numele al soţului sau să alăture la numele al său numele al soţului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie;
  • dorinţa de a reveni la numele al său de până la căsătorie în cazul când nu a făcut-o la divorţ;
  • dorinţa de a purta numele al tatălui (mamei) vitreg sau altei persoane, care a participat la educaţia solicitantului;
  • Cazuri întemeiate de schimbare a prenumelui sînt recunoscute şi acelea, cînd solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naştere pe numele acestuia
  • alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către OSC.

  Nu se consideră temei pentru schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui următoarele motive:

  • trecerea la numele de familie al rudelor ascendente de la care se intenţionează sau urmează să se moştenească averea;
  • schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui din considerente ce ţin de tălmăciri astrologice;
  • identificarea intenţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui în scopuri abuzive ce ţin de încălcarea regimului de vize, eschivarea de plata pensiei de întreţinere, de achitarea datoriilor etc.

  Schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui nu se permite în următoarele cazuri:

  • solicitantul şi-a ales un nume de familie şi/sau prenume ce se pronunţă dificil sau ridicol;
  • solicitantul este urmărit penal sau are antecedente penale şi nu este reabilitat;
  • în rezultatul schimbării numelui de familie prin conexare acesta va deveni compus din trei nume de familie;
  • solicitantul este o persoană căsătorită şi numele de familie, schimbarea căruia se solicită, îl poartă după căsătorie şi soţul solicitantului, care refuză să depună concomitent cerere de schimbare a numelui de familie;
  • se solicită transliterarea numelui de familie şi/sau prenumelui cu caractere latine în baza regulilor ortografice ale unei limbi străine sau cu utilizarea semnelor diacritice.

  Etapele soluţionării

  Pentru a schimba numele şi/sau prenumele urmează să parcurgeţi următoarele etape:

  1. Depunerea cererii:

  Cererea privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui se depune personal:

  2. Examinarea cererii:

  Oficiul stare civilă, Misiunea diplomatică (Oficiul consular) examinînd cererea Dvs, va organiza dosarul, va întocmi concluzia privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui şi va expedia acestea către Serviciul Stare Civilă spre aprobare (termenul aprobării este de 15 zile lucrătoare, fără a lua în consideraţia termenul de transmitere poştală).

  3. Aprobarea dosarului:

  Examinarea dosarului privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui de către Serviciul Stare Civilă poate fi executat la solicitarea persoanei şi în regim de urgenţă, în cazul prezentării personale a acestei la Secţia metodică şi examinarea dosarelor a Direcţiei control şi metodologie a Serviciului Stare Civilă cu sediul – str. M. Viteazul, 11/1.  

  Pentru examinarea în regim de urgenţă a dosarului respectiv urmează a fi prezentate următoarele documente:

  • dosarul respectiv sigilat (în plic) în modul stabilit;
  • actul de identitate al solicitantului;
  • dovada împuternicirii (în cazul reprezentării): procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a.;
  • bonul privind achitarea taxei pentru servicii.

  4. Înregistrarea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui

  OSC/misiunea diplomatică (oficiu consular) primind concluzia va invita solicitantul în scopul înregistrării în termen de 1 lună a actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui şi eliberării solicitantului certificatului de schimbare.

  În cazul neprezentării solicitantului pentru întocmirea actului respectiv în termenul de 1 lună, concluziaprivind schimbarea numelui şi/sau prenumelui pierde valabilitatea.

  Dacă  motivul neprezentării s-a dovedit a fi întemeiat termenul expirat poate fi restabilit. Repunerea în termen a înregistrării actului de schimbare a numelui şi/ sau prenumelui se examinează la cererea solicitantului de către SSC.

  Categorii de solicitanţi

  Pot depune cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui următoarele categorii de solicitanţi:

  • cetăţenii Republicii care au atins vîrsta de 16 ani;
   Notă: Schimbarea numelui şi/sau prenumelui personei care nu a atins majoratul se soluţionează cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau tutorelui acesteaia cu exepţia cazurilor obţinerii capacităţii depline de exrciţiu de către solicitant pînă la atingerea majoratului, în modul prevăzut de lege.
  • Cetăţeni străini cu acte înregistrate la organele de stare civilă din Republica .

  Acte necesare pentru schimbare numelui şi/sau prenumelui

  • cerere privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (F-22)
  • autobiografia;
  • explicaţie, privind motivele schimbării numelui şi/ sau a prenumelui;
  • certificatul de naştere al solicitantului;
  • certificatele de naştere ale copiilor minori;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificatul de divorţ;
  • buletinul de identitate sau paşaportul solicitantului;
  • două fotografii format 3x4;
  • avizul, eliberat de organul de poliţie în a cărui rază teritorială domiciliază solicitantul, privind confirmarea sau infirmarea existenţei antecedentelor penale (cazier juridic);
  • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

  şi după caz:

  • acordul în scris a ambilor părinţi, adoptatorilor sau tutorelui acesteaia a personei care nu a atins majoratul (16-18 ani);
  • dovada împuternicirii reprezentării, procura perfectată în străinătate, contractul de mandat;
  • copia dosarului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, însoţit de copia actului de stare civilă respectiv întocmit, de oficiul stare civilă după anul 1992, amplasat pe teritoriul autoproclamatei republici transnistrene, dacă acest dosar a fost organizat în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii ;
  • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

  Termenele, costurile şi locul eliberării*

  Examinarea de către OSC a cererii privind schimbare a numelui şi/sau prenumelui (organizarea dosarului şi expedierea acesuia spre aprobare către Serviciul Stare Civilă)

  Termenele Costul serviciului Cuantumul taxei de stat Costul total
  În mod ordinar:
  2 luni gratuit 20 lei 20 lei
  În mod de urgenţă:
  30 zile 80 lei 20 lei 100 lei
  15 zile 240 lei 20 lei 260 lei
  5 zile 400 lei 20 lei 420 lei
  24 ore 640 lei 20 lei 660lei

  Examinarea de către OSC a cererii privind schimbare a numelui şi/sau prenumelui la prezentarea procurii perfectate în străinătate

  Termenele Costul serviciului Cuantumul taxei de stat Costul total
  În mod ordinar:
  30 zile 200 lei 20 lei 220 lei
  15 zile 600 lei 20 lei 620 lei
  5 zile 1000 lei 20 lei 1020 lei
  24 ore 1600 lei 20 lei 1620 lei

   Repunerea în termen de către SSC a înregistrării actului de schimbare a numelui şi/ sau prenumelui

  în ziua adresării - 50 lei

  Examinarea de către SSC a dosarului privind schimbare a numelui şi/sau prenumelu

  IMPORTANT! Taxa pentru servicii se percepe de la solicitant la depunerea personală a dosarului, indiferent de rezultatul examinării acestuia.

  Termenele Costul
  În mod ordinar:
  Mai mult de 15 zile gratis
  În mod de urgenţă:
  15 zile 50 lei
  5 zile 100 lei
  24 ore 150 lei
  1 oră 250 lei

  Înlesniri*

  Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate persoanele fizice:

  • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
  • participanţii la al II-lea război mondial;
  • pensionarii de vîrstă;
  • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
  • copiii orfani;
  • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
  • cetăţenii Republicii care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii - 50 % din costul total al serviciului;
  • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

  * În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008.

  Servicii complimentare*

  La solicitarea serviciului privind schimbare numelui şi/sau prenumelui puteţi beneficia concomitent de următoarele servicii complimentare:

  Schimbarea numelui/prenumelui (informaţii detaliate veţi găsi la http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/schimbarea-numelui-prenumelui)


  Înregistrarea decesului

  Informaţii generale

  Întocmirea actului de deces reprezintă procedura de înregistrare a decesului în baza declaraţiei de deces, în termenul şi condiţiile stabilite de lege.

  Declaraţia de deces se face verbal în termen de 3 zile de la data producerii decesului. Acest termen cuprinde atît ziua în care sa produs decesul, cît şi ziua în care se face declaraţia.

  În cazul  înregistrării decesului în baza certificatului constatator de deces ce a depăşit termenul de un an de la data cînd s-a produs evenimentul, întocmirea actului de deces are loc în limitele procedurii de înregistrare ulterioară a actului de stare civilă.

  În anumite cazuri înregistrarea decesului este efectuată cu respectarea condiţilor fixate pentru reconstituitrea actului de stare civilă:

  • decesului persoanei represate în baza comunicării Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, indiferent de timpul cînd a avut loc decesul;   
  • înregistrării decesului în temeiul hotărîrii judecătoreşti, rămase definitive, privind declarearea decesului unei persoane.

  Au obligaţia de a face declaraţia de deces:

  • membrii familiei;
  • rudele decedatului;
  • în lipsa persoanelor enumerate mai sus obligaţia de a declara decesul le revine colocatarilor, vecinilor, administraţiei imobilului, medicului sau altă persoană din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
  • în cazul decedării persoanei în penitenciar sau într-o instituţie de protecţie socială, obligaţia de a face declaraţia de deces revine administraţiei instituţiei penitenciarului.

  Acte necesare pentru înregistrarea decesului

  La momentul înregistrării decesului declarantul este obligat să prezinte urmărtoarele acte:

  • certificatul medical constatator al decesului, eliberat de instituţia medicală ce a constatat decesul;
  • actul de identitate, livretului militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei decedate;
  • certificatul de naştere;
  • actul de identitate a declarantului.

  În cazuri speciale:

  •  dovada, eliberată de poliţie sau procuratură cînd decesul a convenit în urma  sinucideri, unui accident sau  altor acţiuni violente, precum şi în cazul  găsirii  unui  cadavru, din care să rezulte că  una din aceste autorităţi a fost  sesizată  despre deces;
  • comunicarea administraţiei penitenciarului în cazul cînd persoana a decedat în instituţile penitenciare.

  Locul, termenul şi costul

  Actul de deces se întocmeşte în urma declaraţiei verbale:

  Înregistrarea actului de deces, cu eliberarea certificatului se efectuiază în ziua adresării  gratuit.

  informaţii detaliate veţi găsi la http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/inregistrarea-decesului


  Legislaţie http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/norm_acte
  Acte de stare civilă http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/acte
  Modele de cereri http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/modele

  Telefon de contact: 022 45 32 38